کلید واژه :

تالاب بیشه دالان

تالاب بیشه دالان بروجرد در آتش سوخت

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بروجرد گفت

تالاب بیشه دالان بروجرد در آتش سوخت

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بروجرد گفت: 150 هکتار از اراضی تالاب بیشه دالان بروجرد دچار آتش سوزی شد