کلید واژه :

تاثیر تغییر مد بر محیط زیست

تاثیر تغییر مد بر محیط زیست

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تاثیر تغییر مد بر محیط زیست

محققان دریافتند که تغییر سریع مد به محیط زیست، کارگران و جامعه آسیب می رساند.