کلید واژه :

بیماری قرن

قلم انسولین کالای لوکس نیست

پایگاه خبری محیط زیست ایران

قلم انسولین کالای لوکس نیست

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، گفت: وجود کارخانه تولید قلم انسولین با بدنه قوی فنی و دانشی در کشور می تواند برطرف کننده نیاز بازار به این کالای استرتژیک باشد.