کلید واژه :

بهبود کیفیت آب آشامیدنی

امسال هیچ موردی از وبا در کشور گزارش نشده است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

امسال هیچ موردی از وبا در کشور گزارش نشده است

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: از ابتدای امسال تاکنون هیچ موردی از وبا در کشور نداشته ایم و هیچ موردی از انتقال این…