کلید واژه :

بسته بندی های هوشمند و فعال نانویی استاندارد شد

بسته بندی های هوشمند و فعال نانویی استاندارد شد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

بسته بندی های هوشمند و فعال نانویی استاندارد شد

یکی از شرکت های فناور، علاوه بر بسته بندی های نانویی ویژه ای برای محصولات مختلف، توانست با همکاری سازمان استاندارد، استاندارد بسته بندی های هوشمند و فعال نانویی را نیز تدوین کند.