کلید واژه :

بستری های غیر اورژانسی

بستری های غیر اورژانسی ممنوع شد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

بستری های غیر اورژانسی ممنوع شد

معاون کل وزارت بهداشت، از ممنوعیت بستری های غیر اورژانسی در بیمارستان های کشور تا اطلاع ثانوی خبر داد.