کلید واژه :

بزرگترین کانون کرونا

نیویورک بزرگترین کانون کرونا در جهان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

نیویورک بزرگترین کانون کرونا در جهان

بعد از انتشار تصاویری از دفن دسته جمعی قربانیان کرونا در نیویورک، یک رسانه غربی این ایالت آمریکا را بزرگترین کانون کرونا در جهان معرفی کرد.