کلید واژه :

برنج تراریخته در بازار وجود ندارد

برنج تراریخته در بازار وجود ندارد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

برنج تراریخته در بازار وجود ندارد

مدیر فرآورده های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذاودارو با بیان اینکه برنج تراریخته در بازار وجود ندارد، گفت: تمام مواد غذایی که در سیستم رسمی وجود دارد، تحت کنترل است.