کلید واژه :

برنامه وزارت نیرو

برنامه وزارت نیرو برای استفاده از حداکثر توان نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر

پایگاه خبری محیط زیست ایران

برنامه وزارت نیرو برای استفاده از حداکثر توان نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر

وزیر نیرو در ارتباط با تعیین وضعیت نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر گفت: با توجه به ظرفیت تخمین زده شده تولید برق در محدوده استان اردبیل، برنامه وزارت نیرو استقرار واحدهای نیروگاهی با ظرفیت بیشتر به منظور استفاده از حداکثر پتانسیل تولید برق در آن منطقه ...
مهار آب های سطحی با 100 پروژه سدسازی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

مهار آب های سطحی با 100 پروژه سدسازی

وزیر نیرو با اشاره به بارش های روزهای اخیر، گفت: برنامه وزارت نیرو برای کنترل این منابع، متکی به پروژه های مهار آب های سطحی است و در این زمینه بیش از 100 پروژه سدسازی در دست اجرا است.