کلید واژه :

بحران هویت

کرونا و بحران هویت

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کرونا و بحران هویت

بیماری همه گیر کروناویروس برای بسیاری از افراد بحران هویت ایجاد کرده وهویت آنان را به چالش کشیده است، اما برخی افراد با این شرایط به خوبی سازگار شدند و فقط رفتار آنان تغییر کرده و تغییری در درون آنان ایجاد نشده است.