کلید واژه :

باکتری های روده

داروی چینی آلزایمر جهانی می شود

پایگاه خبری محیط زیست ایران

داروی چینی آلزایمر جهانی می شود

داروی چینی آلزایمر که به تازگی ساخته شده، آزمایشات بالینی را بر روی ۲۰۰۰ بیمار در خارج از کشور در سال 2020 انجام خواهد داد.