کلید واژه :

بازرسین بهداشت محیط

نظارت مستمر بازرسین بهداشت محیط بر کیفیت آب شناگاه ها

بازرسین بهداشت محیط

نظارت مستمر بازرسین بهداشت محیط بر کیفیت آب شناگاه ها

رییس اداره بهداشت آب و فاضلاب مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: کیفیت آب محل شنا یکی از موضوعات مهم بهداشتی است. آب محل شنا باید دارای ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی مناسب بوده و در طول استفاده از آب، این ویژگی ها در حد مطلوب حفظ شود.