کلید واژه :

بادهای دیوانه

دریاچه ارومیه و بادهای دیوانه

پایگاه خبری محیط زیست ایران

دریاچه ارومیه و بادهای دیوانه

دریاچه ارومیه که زمانی منبع سرزندگی و نشاط بود، اکنون به کانونی برای تولید گرد و خاک تبدیل شده و "بادهای دیوانه" در این منطقه که انبوه خاک را به نقاط مختلف پراکنده می کند، زندگی را به ویژه برای روستاییان سخت و گاه ناممکن کرده است.