کلید واژه :

ایران واکاوی می شود

کلاف سردرگم ارزیابی اثرات محیط زیستی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کلاف سردرگم ارزیابی اثرات محیط زیستی

دبیر همایش ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران ضمن اشاره به اینکه مسئله اثرات محیط زیستی یکی از مسائل مهم تاریخی و حل نشده محیط زیست ایران است، گفت: رویداد «کلاف سردرگم ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران» قرار است با گردهمایی جمعی از نمایندگان گروه های ...