کلید واژه :

ایران در فهرست کشورهای آلاینده و تولیدکننده گازهای گلخانه ای