کلید واژه :

امکان حیات

آیا امکان حیات در زیر سطح مریخ وجود دارد؟

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آیا امکان حیات در زیر سطح مریخ وجود دارد؟

برخی شواهد حاکی از وجود یک محیط آبی در گذشته سیاره سرخ است و حال با وجود این موضوع این مسئله مطرح می شود که احتمال زندگی در چنین محیطی وجود دارد یا خیر.
تغییر اقلیم علت خشکی دریاچه ارومیه نیست

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تغییر اقلیم علت خشکی دریاچه ارومیه نیست

یک عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اینکه گرمایش جهانی و تغییر اقلیم عامل اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه نیست، اظهار کرد: اقدامات انسانی انجام شده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه باعث کاهش ۵۰ درصدی روان آب ها در این منطقه و کاهش شدید آورد دریاچه ...