کلید واژه :

افزایش سهم آبهای آزاد

افزایش سهم آبهای آزاد با توسعه صنایع دانش بنیان دریایی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

افزایش سهم آبهای آزاد با توسعه صنایع دانش بنیان دریایی

تهران - -افزایش سهم اقتصادی، سیاسی، امنیتی و بهره برداری بهینه کشورمان از دریا و منابع نامحدود آن، در گرو توسعه فرهنگ، فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی است، قابلیتی که فقط با تسهیلگری در مسیر فعالیت فعالان و متخصصان در این حوزه محقق می شود.