کلید واژه :

استفاده از پساب تصفیه خانه

ماجرای پساب تصفیه شده ای که روانه کشف رود می شود

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ماجرای پساب تصفیه شده ای که روانه کشف رود می شود

استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب از مهمترین روشهای کاهش برداشت از سفره های آبی و همچنین جایگزینی برای آب کشاورزی به جای استفاده از آب شرب است اما در مشهد پساب تصفیه شده یک تصفیه خانه با کیفیت عالی به کشف رود ریخته می شود.