کلید واژه :

استان فارس مستعد برای استفاده از نیروگاه های خورشیدی