کلید واژه :

اساتید بهداشت محیط

تونل های ضدعفونی کننده هوشمند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تونل های ضدعفونی کننده هوشمند

اخیراً به دلیل شیوع کرونا، عده ای با استفاده از روش های نوآورانه غیرمتعارفی با عناوینی مختلفی نظیر اتاقک، ایستگاه، جعبه، راهرو، دروازه و تونل ضدعفونی کننده با اسپری و پاشیدن ماده گندزدا به لباس و بدن افراد، ادعا می کنند این فناوری می تواند از انتشار ...
تونل های ضدعفونی کننده هوشمند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تونل های ضدعفونی کننده هوشمند

اخیراً به دلیل شیوع کرونا، عده ای با استفاده از روش های نوآورانه غیرمتعارفی با عناوینی مختلفی نظیر اتاقک، ایستگاه، جعبه، راهرو، دروازه و تونل ضدعفونی کننده با اسپری و پاشیدن ماده گندزدا به لباس و بدن افراد، ادعا می کنند این فناوری می تواند از انتشار ...
نامه اساتید بهداشت محیط برای گندزدایی معابر از ویروس کرونا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

نامه اساتید بهداشت محیط برای گندزدایی معابر از ویروس کرونا

جمعی از اساتید بهداشت محیط کشور طی نامه ای به ستاد مبارزه با کرونا در خصوص گندزدایی معابر پیشنهاد کرده اند که بجای گندزدایی همه معابر که اثربخشی پایینی دارد بهتر است سطوح در معرض تماس بالا ضدعفونی شود: