کلید واژه :

ارزش سهام عدالت

سهام عدالت از ۲.۲ میلیون تا ۱۴ میلیون تومان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

سهام عدالت از ۲.۲ میلیون تا ۱۴ میلیون تومان

در حالی که مردم بعد از ۱۰ سال سهام عدالت داشتن، هنوز توان و اختیار خرید و فروش آن را ندارند، هفته گذشته معاون اول رئیس جمهور از ارزش ۱۴ میلیون تومانی این سهام و رئیس سازمان خصوصی سازی از ارزش ۲.۲ میلیون تومانی آن خبردادند.