کلید واژه :

ارجاع بیماران

راه اندازی رشته کاردیوآنکولوژی برای درمان بیماران سرطانی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

راه اندازی رشته کاردیوآنکولوژی برای درمان بیماران سرطانی

عضو مرکز تحقیقات قلب بیمارستان شهید رجایی گفت: برای نخستین بار در خاورمیانه رشته و بخش کاردیو آنکولوژی ویژه درمان بیماران سرطانی که دچار مشکلات قلبی هستند، در این بیمارستان راه اندازی شد.