کلید واژه :

اجرای طرح های عظیم مقابله با ریزگردهای نمکی در حاشیه دریاچه ارومیه