کلید واژه :

آژانس اتمی در مورد ایمنی نیروگاه چرنوبیل اظهار نگرانی کرد