کلید واژه :

آموزش شستن دست ها

نکات مهم درباره آموزش شستن دست ها به کودکان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

نکات مهم درباره آموزش شستن دست ها به کودکان

یکی از مهمترین راه های پیشگیری از انتقال کروناویروس، رعایت  بهداشت فردی به ویژه شستن دست ها به صورت مکرر و هر بار به مدت حداقل ۲۰ ثانیه اعلام شده است.