کلید واژه :

آفرود

تاغزار شهر کرمان اسیر خشکسالی

تاغزار شهر کرمان اسیر خشکسالی

تاغزار شهر کرمان اسیر خشکسالی

کرمان – صدها هکتار تاغزار که در اطراف کرمان سالها از هجوم شنهای روان به سمت شهر جلوگیری می کردند حالا به دلیل خشکسالی خشک شده اند و بخش قابل توجهی از این درختان در معرض تخریب هستند.