کلید واژه :

آفت پروانه

جنگل های کشور به چند نوع آفت آلوده شده اند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

جنگل های کشور به چند نوع آفت آلوده شده اند

مدیرکل حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها و مراتع کشور گفت: جنگل های کشور به چند نوع آفت آلوده شده اند که از آن جمله جنگل های زاگرسی به آفت جوانه خوار بلوط و جنگل های…