کلید واژه :

آثار کرونا بر اقتصاد ایران مشخص شد

آثار کرونا بر اقتصاد ایران مشخص شد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آثار کرونا بر اقتصاد ایران مشخص شد

بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی به صورت دوره ای و منظم تحولات و اقدامات انجام گرفته، گزارشی منتشر کرد.