پایگاه خبری محیط زیست ایران

گزارش تصویری/اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست در شهر زنجان برگزار میگردد.

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
کلید واژه :

بهداشت محیط

،

مهندسی بهداشت محیط

،

مخاطرات بهداشتی

،

بازرس بهداشت محیط

،

همایش ملی بهداشت محیط

،

بهداشت محیط

ثبت نظرات
captcha