پایگاه خبری محیط زیست ایران

گزارش تصویری/مشكلات بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب با لجن فعال و كنترل آنها

روشهای کنترل تولید كف و حجیم شدن لجن در بهره بردای از تصفیه خانه های فاضلاب به روش لجن فعال

مشكلات بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب با لجن فعال و كنترل آنها
مشكلات بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب با لجن فعال و كنترل آنها
مشكلات بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب با لجن فعال و كنترل آنها
مشكلات بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب با لجن فعال و كنترل آنها
مشكلات بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب با لجن فعال و كنترل آنها
کلید واژه :

روش لجن فعال

،

كاهش راندمان تصفیه خانه فاضلاب

،

مشكل كف و بالكینگ

،

بالكینگ

،

شاخص حجمی لجن

،

SVI

ثبت نظرات
captcha