کد خبر : ۳۴۹۸۳۹
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

بسته بندی های هوشمند و فعال نانویی استاندارد شد

یکی از شرکت های فناور، علاوه بر بسته بندی های نانویی ویژه ای برای محصولات مختلف، توانست با همکاری سازمان استاندارد، استاندارد بسته بندی های هوشمند و فعال نانویی را نیز تدوین کند.

بسته بندی های هوشمند و فعال نانویی استاندارد شد

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، رسول لسان خوش، مدیرعامل یکی از شرکت های دانش بنیان تدوین اولین استاندارد مربوط به بسته بندی های هوشمند و فعال نانویی را یکی از راهبردهای این شرکت برای توسعه کسب وکار دانست و گفت: در این راستا از سال ۲۰۱۵ میلادی با همکاری سازمان استاندارد، ما در این شرکت کار روی تدوین استاندارد در حوزه  بسته بندی های هوشمند و فعال نانویی را آغاز کردیم که بعد از ۵ سال، تدوین این استاندارد به پایان رسید و از سوی ایزو نیز پذیرفته شد.

وی ادامه داد: همین استاندارد در سال ۱۴۰۰ بومی شد و در داخل کشور نیز به صورت استاندارد ملی ثبت شده است.

مدیر عامل این شرکت فناور با تاکید بر اینکه برای تدوین این استاندارد ملی، از استاندارد بین المللی ایزو به شماره ۲۱۹۷۵ به عنوان منبع استفاده شد، خاطر نشان کرد: این استاندارد پایه در سال ۲۰۲۰ توسط سازمان بین المللی استاندارد (ایزو) منتشر شده است. تدوین چنین استانداردهایی برای توسعه کسب و کار ما اهمیت زیادی دارد و به تسهیل مسیرهای صادراتی کمک می کند.

به گفته وی اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، به نحوه ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎﯾﯽ از قبیل ﺧﻮاص ﻋﺪم ﻋﺒﻮرﭘﺬﯾﺮی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮﭼﻨﺪﺳﺎزه ای ﭘﻠﯿﻤﺮی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ می پردازد. اﯾﻦ ﺧﻮاص ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺒﻮرﭘﺬﯾﺮی ﮔﺎز، ﺑﺨﺎر آب و ﻋﺒﻮرﭘﺬﯾﺮی ﻧﻮر ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد روشﻫﺎی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ.

مدیرعامل این شرکت درباره انواع بسته بندی ها توضیح داد: در حال حاضر ما در حال تجربه کردن نسل پنجم بسته بندی ها هستیم. در نسل اول بسته بندی به صورت وکیوم بود؛ یعنی گازهایی نظیر اکسیژن که روی فساد مواد غذایی تاثیر می گذاشت از سیستم خارج می شد، در نسل دوم علاوه بر خروج گاز اکسیژن، گازهای بی اثر نظیر دی اکسیدکربن یا نیتروژن وارد بسته بندی می شد. در ادامه شرکت ها به سراغ جاذب ها رفتند و ترکیباتی نظیر رطوبت گیر یا اکسیژن گیر به بسته بندی ها اضافه کردند.

به نقل از ستاد نانو، وی اضافه کرد: اما در حال حاضر جاذب ها و ترکیبات به صورت افزودنی به بدنه بسته بندی ها اضافه می شوند. با این کار ماندگاری افزایش یافته و اثر این ترکیبات در تمام بسته بندی دیده می شود.

به گفته این فعال حوزه فناوری، هر محصولی به ترکیب ویژه از گازها نیاز دارد تا ماندگاری محصول درون بسته بندی به بیشینه مقدار خود برسد و از آنجایی که شرایط گازی داخل بسته بندی محصولی مانند خیار  متفاوت از شرایط مورد نیاز برای بسته بندی گیلاس است، ما بسته بندی های نانویی ویژه ای برای محصولات مختلف ارائه دادیم. همچنین این شرکت مستربچ های نانویی را نیز برای شرکت هایی که علاقه مند تولید بسته بندی باشند، عرضه می کند.

منبع: ایسنا

کلید واژه :

بسته بندی های هوشمند و فعال نانویی استاندارد شد

اخبار مرتبط
ثبت نظرات
captcha