کد خبر : ۳۴۸۸۱۳
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کاهش هدررفت آب و خاک با روش محقق ایرانی

مقاله مستخرج از رساله دکتری دانش آموخته گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس، به عنوان مقاله برتر سال ۲۰۲۰ انجمن علوم خاک آمریکا انتخاب شد.

کاهش هدررفت آب و خاک با روش محقق ایرانی

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، انتخاب مقاله دانش آموخته دانشگاه به عنوان مقاله برتر سال ۲۰۲۰ انجمن علوم خاک آمریکا

 مقاله مستخرج از رساله دکتری لیلا غلامی، دانش آموخته گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس با عنوان "تاثیر خاک پوش کاه و کلش بر فرسایش پاشمانی، رواناب و تولید رسوب از کرت های فرسایش یافته" که با راهنمایی دکتر سید حمیدرضا صادقی (عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی) و مشاوره دکتر مهدی همایی (عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی) انجام شد، به عنوان "مقاله برتر سال ۲۰۲۰ حفاظت و مدیریت منابع خاک و آب" انجمن علوم خاک آمریکا معرفی شد.


در این مقاله به استفاده از کاه و کلش برنج به عنوان یک روش زیستی و دوستدار محیط زیست برای کاهش هدررفت آب و خاک پرداخته شده است. رویکرد مورد استفاده در شرایط مختلف آزمایشگاهی مؤید تاثیر معنی دار خاکپوش مورد نظر در مهار مؤلفه های هدررفت آب و خاک بوده، به نحوی که میزان ضریب رواناب و هدررفت خاک را به ترتیب به میزان ۱۶ و ۶۳ درصد کاهش داده است.

در حال حاضر بقایای زراعت های برنج و گندم در اغلب نقاط کشور سوزانده می شود و کاربرد کارآمدی برای آن مد نظر قرار نگرفته است.


دکتر غلامی در حال حاضر استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری است.

بر اساس اعلام دانشگاه تربیت مدرس، انجمن علوم خاک آمریکا معتبرترین انجمن تخصصی مرتبط با حوزه خاک در جهان است که مدیریت فعلی آن در دانشگاه Nebraska مستقر است.

ایسنا

 

کلید واژه :

کاهش هدررفت آب و خاک

،

محقق ایرانی

ثبت نظرات
captcha