کد خبر : ۳۴۸۰۲۰
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آلودگی هوا چه تاثیری بر درختان دارد؟

یافته های یک پژوهش حاکی از این است که آلودگی هوا بر ساختار برگ درختان تاثیر منفی دارد.

آلودگی هوا چه تاثیری بر درختان دارد؟

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، پژوهشگران دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، در مطالعه ای به بررسی تاثیر آلودگی هوا بر ساختار برگ درختان مثمر باغستان های سنتی قزوین پرداختند.

این پژوهش یک بررسی ابتدایی بوده تا اطلاعات مقدماتی جهت بررسی تاثیر آلاینده ها بر محصولات خوراکی گیاهان مذکور و میزان مجاز انباشتگی آلاینده ها در آن ها در پژوهش های بعدی فراهم شود.

مریم قنادنیا، محمد مهدی ضرابی و نیما حبیبی؛ پژوهشگرانی بودند که در این مطالعه همکاری داشتند. در این تحقیق از برگ درختان گردو و پسته دو منطقه باغ های سنتی قزوین (نزدیک به جاده و دورتر از جاده) نمونه برداری شد. ۶ نمونه از برگ درختان از مناطق آلوده و شاهد با سه بار تکرار (۷۲ عدد) جمع آوری شد. پس از انتقال به آزمایشگاه از هر گروه ۳ عدد به شکل تصادفی انتخاب شدند. نمونه ها با استفاده از روش های میکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفتند و داده های به دست آمده با نرم افزارهای آماری تحلیل شد.

با توجه به نتایج به دست آمده از سامانه کیفی هوای کشور، در زمان نمونه برداری از برگ گیاهان، «ازن» ماده آلاینده هوا در منطقه بوده است.

یافته های این پژوهش نشان داد که آلودگی هوا بر ضخامت کوتیکول تحتانی برگ، قطر سلول های پارانشیم اسفنجی و فضای زیر روزنه، ضخامت برگ، کرک برک گردو و مجاری رزین برگ پسته تاثیر منفی دارد.

نتایج این پژوهش نشان داد، آلودگی هوا ضخامت کوتیکول تحتانی رگبرگ اصلی در برگ پسته و گردو را افزایش می دهد. ضخامت برگ و طول پارانشیم نردبانی نیز تحت تاثیر آلودگی در برگ گردو افزایش و در برگ پسته کاهش یافت. کاهش قطر مجاری رزین در برگ درختان پسته تحت تاثیر آلودگی قابل توجه بود.

به عقیده پژوهشگران این تحقیق، آلودگی ایجاد شده توسط خودروها به ویژه ازن در هوای گرم، یکی از عوامل مهم در ایجاد تاثیرات منفی بر ساختار برگ درختان گردو و پسته است. با توجه به اینکه بخش رویشی گیاه مثل برگ بر بخش زایشی مثل میوه تاثیر دارد و احتمال انباشته شدن آلاینده ها در بخش های خوراکی گیاه وجود دارد، بهتر است تحقیقات کامل تری در خصوص تاثیر آلاینده ها بر گل و میوه درختان مثمر انجام شود.

نتایج این پژوهش به صورت مقاله علمی پژوهشی در فصل نامه «سلامت و محیط زیست» دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شده است.

ایسنا

کلید واژه :

آلودگی هوا

،

درخت

ثبت نظرات
captcha