کد خبر : ۳۴۶۳۷۰
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

خطر انتقال ویروس کرونا یا COVID-19 از فاضلاب

به طور کلی ویروسها نسبت به روشهای تصفیه آب و فاضلاب مقاوم هستند و نمیتوان با تست کلیفرم که بر مبنای مشاهده باکتری هاست به تنهایی در مورد عدم وجود آنها در آب و فاضلاب قضاوت کرد لذا برای ارائه نظر قطعی نیاز به آزمایشهای ویرولوژی است.

خطر انتقال ویروس کرونا یا COVID-19 از فاضلاب

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، مهندس ابراهیم ندرلو کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط در گفت گو با پایگاه خبری محیط زیست ایران در پاسخ به سوال خطر انتقال ویروس کرونا یا COVID-19 از فاضلاب چقدر است، اظهار کرد: تصفیه فیزیکو شیمیایی فاضلاب منجر به کاهش ویروسها تا 99/99 درصد میشود و تاثیر کلر بر روی حذف ویروسهای زنده بستگی به درجه حرارت و PH  و مواد آلی دارد.

حضور مواد آلی مانع از کاهش ویروسها میشود زیرا کلر با مواد آلی ترکیب و ایجاد رسوب مینماید،  حتی اضافه کردن تا 8 میلیگرم در لیتر به فاضلاب تاثیری بر کاهش ها ویروس نداشته است.
لذا دوزهای کلر 40 میلیگرم در لیتر و زمان تماس 10 تا 15 دقیقه پیشنهاد شده است که یکی از معایب آن ایجاد ترکیبات سمی تری هالومتان ها در فاضلاب ذکر شده است.
داده های مربوط به انتقال COVID-19 نشان میدهد که خطر انتقال ویروس ناشی از COVID-19 از طریق سیستم های فاضلاب کم ولی ممکن است.اما تاکنون هیچ مدرکی از انتقال ویروس کرونا از طریق فاضلاب وجود ندارد.

ویروس COVID-19 در محیط های مختلف قابلیت ماندگاری زیادی دارد. سازمان جهانی بهداشت ماندگاری این ویروس بر روی سطوح مختلف "چند ساعت تا چندین روز" را عنوان کرده است.همچنین مطالعات نشان میدهد که SARS یک coronavirus مشابه 2 تا 14 روز در فاضلاب زنده مانده است. در شیوع SARS در سال 2003 ، انتقال ویروس با ذرات ریز فاضلاب وجود داشت. داده ها حاکی از آن است که شیوه های کلر زنی سیستم فاضلاب شهری استاندارد ممکن است برای غیرفعال کردن کرونا ویروس ها کافی باشد.

لذا توجه به موارد زیر ضروری است:

 1- امکان آلودکی COVID-19 فاضلاب و در معرض قرار دادن پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب بخصوص تصفیه خانه های فاضلاب بیمارستانی در حوضچه های روباز وجود دارد لذا استفاده از لوازم حفاظت فردی به خصوص دستکش و ماسک و لباس مناسب توصیه میشود.

2 - کرونا ویروس ها در فاضلاب خانگی و بخصوص فاضلاب بیمارستان وجود دارند لذا از مناسب بودن دز تزریق مواد ضدعفونی کننده و زمان تماس کلر با فاضلاب تصفیه شده باید اطمینان حاصل کرد. وجود غلظت کلر آزاد باقیمانده ۱ تا ۲ میلیگرم در لیتر در خروجی تصفیه خانه های فاضلاب، امکان ماندگاری ویروس کرونا را به صفر می رساند. این اطمینان از غلظت کافی کلر در پساب تصفیه خانه های فاضلاب با توجه به استفاده از پساب برخی از تصفیه خانه های فاضلاب کشور در مصارف کشاورزی بسیار اهمیت پیدا می کند.

3 - کرونا ویروس ها از طریق فاضلاب ها ممکن است به آب های سطحی و در نهایت به تصفیه خانه های آب و خطوط آبرسانی وارد شوند لذا اطمینان از عملیات ضدعفونی و زمان مناسب تماس مواد ضدعفونی کننده با آب ضروری است. بر اساس استاندارد کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب شرب (استاندارد ملی ۱۰۵۳)، در حالت عادی میزان غلظت کلر در شرایط نرمال در محل مصرف می بایست کمتر از ۰.۳ میلیگرم در لیتر نباشد. این عدد در شرایط اپیدمی به واسطه تزریق بیشتر کلر، به  ۰.۵ تا ۱ میلیگرم در لیتر افزایش پیدا می کند. تحقیقات نشان می دهد در ماندگاری ویروس کرونا در این غلظت از کلر در آب به صفر می رسد.

4 - در پایان نیز آب تصفیه شده بایستی علاوه بر آزمایشات باکتریایی مورد آزمایشهای ویرولوژی قرار گیرد.

کلید واژه :

انتقال ویروس کرونا از فاضلاب

،

انتقال ویروس کرونا

،

فاضلاب

ثبت نظرات
captcha