کد خبر : ۳۴۵۹۶۹
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تاثیر استفاده از پساب فاضلاب بر آلودگی میکروبی خاک

محققان در پژوهشی تاثیر استفاده از پساب فاضلاب بر آلودگی میکروبی خاک های فضای سبز شهری در زاهدان را بررسی کردند و پیشنهاد دادند که پارامترهای میکروبی با رعایت نکات مدیریتی در تصفیه پساب در حد استاندارد قرار گیرد تا در آینده ضمن کاهش بار آلودگی به حفظ منابع موجود و توسعه پایدار کمک شود.

تاثیر استفاده از پساب فاضلاب بر آلودگی میکروبی خاک

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، به دلیل رشد بی رویه جمعیت و کاهش منابع آب، بازیابی و استفاده از فاضلاب شهری در سال های اخیر به خصوص در کشورهای خشک و نیمه خشک برای مصارف کشاورزی و فضای سبز در حال افزایش است. محققان در پژوهشی با عنوان"تاثیر استفاده از پساب فاضلاب بر آلودگی میکروبی خاک های فضای سبز شهری" این موضوع را در شهر زاهدان بررسی کرده اند.

در این پژوهش که توسط افسانه خمیس آبادی، دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، کامران پروانک از گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) و مهناز نصرآبادی از گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان انجام شده، آمده است: « شهرستان زاهدان به دلیل بحران آب با کمبود شدید منابع آبی مواجه است.بر همین اساس استفاده مجدد از پساب جهت جبران کمبود آب یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. در حال حاضر از پساب فاضلاب تصفیه شده شهری زاهدان جهت آبیاری بخش هایی از فضای سبز شهری استفاده می شود. بنابراین آلودگی میکروبی یکی از مهم ترین نگرانی های کاربرد پساب فاضلاب در آبیاری است که ممکن است برخی مخاطرات بهداشتی را از نظر گسترش عوامل بیماری زای باکتریایی، ویروسی و انگلی به همراه داشته باشد.»

محققان در این مقاله می گویند: «در تعیین کیفیت میکروبیولوژیکی فاضلاب تصفیه شده، معمولا شاخص های آلودگی مدفوعی از قبیل کلیفرم ها و انتروکوکوکوس ها به دلیل سرعت و سهولت جداسازی و شناسایی آن ها مورد بررسی قرار می گیرند. شناسایی این میکروارگانیسم ها اطلاعاتی را راجع به وجود و رفتار عوامل بیماری زای اصلی در فاضلاب فراهم می کند.»

بنا بر آن چه در این مقاله آمده، تحقیق حاضر از نوع مطالعات میدانی – آزمایشگاهی است که به صورت مقطعی انجام گرفت. جامعه آماری در مطالعه حاضر، قطعاتی از درختان نخل آبیاری شده با پساب تصفیه خانه شهر زاهدان و قطعات نخل آبیاری شده با آب چاه است. ابتدا از قطعات فضاهای سبز اطراف تصفیه خانه زاهدان یک قطعه از درختان نخل آبیاری شده با پساب و یک قطعه آبیاری شده با آب چاه هرکدام به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع انتخاب شد. سپس هر قطعه به صورت شبکه های منظم (۱۰ *۱۰ متری) شبکه بندی شد.

در این پژوهش آمده است: «از مرکز شبکه تعداد ۱۶ نمونه خاک سطحی به روش تصادفی از عمق صفر تا ۵۰ سانتی متری با استفاده از قاشقک فلزی استریل در سال ۱۳۹۷ نمونه برداری شد. نمونه های برداشت شده برای هر قطعه کاملا با هم مخلوط و هشت نمونه مرکب برای هر قطعه استخراج و در بطری های شیشه ای استریل جمع آوری شد. سپس در ظروف حاوی یخ در دمای حدود ۴ درجه سانتی گراد نگهداری و به آزمایشگاه انتقال داده شد. پارامترهای میکروبی نمونه خاک ها شامل تعداد کل کلیفرم ها، کلیفرم مدفوعی و تعداد تخم انگل در سه تکرار اندازه گیری شد.»

محققان برای بررسی آلودگی میکروبی از پساب خروجی تصفیه خانه (بعد از حوضچه ثانویه) و آب چاه در اواخر فصل تابستان با بطری های شیشه ای استریل ۱۰۰ میلی لیتری نیز نمونه برداری انجام دادند. نمونه ها تحت شرایط کنترل دمایی نگهداری و به آزمایشگاه انتقال داده شد.

در این مقاله آمده است: «با توجه به نتایج میانگین برخی از پارامترهای شیمیایی اندازه گیری شده در پساب تصفیه خانه زاهدان می توان نتیجه گرفت، کیفیت شیمیایی پساب خروجی با استانداردهای سازمان حفاظت از محیط زیست ایران از جنبه کاربرد آن در کشاورزی هم خوانی دارد، اما فاضلاب تصفیه شده هنوز دارای مقادیر نسبتا بالایی کلیفرم کل، کلیفرم مدفوعی و تخم انگل است که با توجه به دستورالعمل بهداشت جهانی برای آبیاری محدود قابل پذیرش است. بنابراین در صورت عدم رعایت نکات مدیریتی در تصفیه پساب، مصرف آن می تواند منجر به افزایش آلودگی میکروبی خاک با این باکتری ها شود و نگرانی جدی برای محیط زیست ایجاد کند.»

در پایان این مقاله که در اولین شماره  هفتمین دوره  فصلنامه علمی و پژوهشی مهندسی بهداشت محیط منتشر شده، آمده است: «پیشنهاد می شود با توجه به موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن شهر زاهدان در منطقه خشک و نیمه خشک، به پساب خروجی این تصفیه خانه به عنوان یک منبع مهم آب نگریسته شود و تلاش شود تا پارامترهای میکروبی با رعایت نکات مدیریتی در تصفیه پساب در حد استاندارد قرار گیرد تا در آینده ضمن کاهش بار آلودگی به حفظ منابع موجود و توسعه پایدار کمک شود.»

کلید واژه :

پایگاه خبری محیط زیست ایران

،

محیط زیست ایران

،

محیط زیست

،

بهداشت محیط

،

،

پساب فاضلاب

،

آلودگی میکروبی خاک

ثبت نظرات
captcha