کد خبر : ۳۴۴۲۴۵
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پایگاه خبری محیط زیست ایران

برداشت آب از منابع بالادستی گرمسار به طور جدی پیگیری شود

نماینده گرمسار و آردان در مجلس شورای اسلامی، خواستار پیگیری جدی برداشت آب از نواحی بالا دست سد نمرود شد و گفت: یکی از دلایل کمبود آب در گرمسار برداشت های بی رویه از منابع است.

برداشت آب از منابع بالادستی گرمسار به طور جدی پیگیری شود

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻛﺎﺗﺐ ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراﻱ اﺩاﺭی ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ، با حضور وزیر نیرو و با موضوع بررسی طرح های انتقال آب گرمسار، ضمن انتقاد از برداشت آب از بالادست سد نمرود در استان تهران، تاکید کرد: ﭘﺎﻳﺪاﺭﻱ و اﻳﺠﺎﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ در شهرستان گرمسار ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺩﻭ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺁﺏ و ﺑﺮﻕ است که متاسفانه باید گفت کم بود آب در این شهرستان مشکلات اساسی به وجود آورده است.

وی ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺁﺏ ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻂﻘﻪ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ: ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﺩاﺷﺖ ﺁﺏ اﺯ ﺳﻮﻱ ﺑﺎﻻ ﺩﺳﺘﻲ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺪ ﻧﻤﺮﻭﺩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮاﺭ ﮔﻴﺮﺩ.

ضرورت نگاه ویژه به برداشت های غیر متعارف

عضو خانه ملت ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﺩاﺷﺖ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﺩﺳﺖ ﻳﻜﻲ اﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻭﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺎ ﺑﺮاﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﭘﺎﻳﺪاﺭ ﺩﺭ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ اﺳﺖ اﻓﺰﻭﺩ: ﺑﺮﺩاﺷﺖ ﻧﺎ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺁﺏ اﺯ ﺳﺪ ﻧﻤﺮﻭﺩ ﺗﻮﺳﻄ ﺑﺎﻻ ﺩﺳﺘﻲ ﻫﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﺪﻳﺪﻩ اﻱ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯاﻥ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ اﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ اﺳﺖ.

کاتب ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺩاﺷﺖ ﺁﺏ ﺗﻮﺳﻄ ﺑﺎﻻ ﺩﺳﺘﻲ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻛﻢ ﺁﺑﻲ ﺭا ﺩﻭ ﭼﻨﺪاﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﺫﻋﺎﻥ ﻛﺮﺩ: ﻗﺮاﺭﮔﺎﻩ ﺧﺎﺗﻢ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩ اﺣﺪاﺙ ﺳﺪ ﻧﻤﺮﻭﺩ اﺳﺖ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ: اﻳﻦ ﻗﺮاﺭﮔﺎﻩ ﺑﻴﺶ اﺯ ۶۰ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻃﻠﺐ ﺩاﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺮاﻱ ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﺁﻥ اﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺒﺼﺮﻩ ۱۰.۱۲ و ﻳﺎ ﻣﺎﺯاﺩ اﺳﻨﺎﺩ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﺏ ﻣﻨﻂﻘﻪ اﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﻭﻱ اﻓﺰﻭﺩ: ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﻲ او تی ﺳﺎﻝ ۹۴ ﺑﺎ ﻗﺮاﺭﺩاﺩ ۱۸ ﻣﺎﻫﻪ ﻛﻠﻨﮓ ﺯﻧﻲ ﺷﺪ ﺗاﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ:ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ اﻳﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﺸﺪﻩ و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻮﺟﺪ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭاﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻭﺯاﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﺭﻓﻊ ﺷﻮﺩ.

ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ سمنان

نماینده گرمسار و آردان همچنین ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻭاﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ: ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﭘﺎﻳﺪاﺭ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮاﻱ اﻳﺠﺎﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪاﺭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ اﺳﺖ.

کاتب ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ اﺳﺖ، اﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ: اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻂﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮاﻱ ﺭاﻩ اﻧﺪاﺯﻱ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻕ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻱ ﺩاﺭﺩ و ﺑﺎﻳﺪ اﺯ اﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺩﺭ ﺳﻂﺢ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩاﺭﻱ ﺷﻮﺩ.

کلید واژه :

برداشت آب

،

گرمسار

ثبت نظرات
captcha