کد خبر : ۱۵۸۳۱۲
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران

مدیریت شهری پاسخگوی همه اتفاقات شهر نیست

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: قرار نیست هر اتفاقی که در شهر رخ می دهد مدیریت شهری پاسخگو باشد.

مدیریت شهری پاسخگوی همه اتفاقات شهر نیست

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران، به گزارش ، زهرا صدراعظم نوری در جریان بررسی مصوبه اصلاحیه «تعیین بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت بر جمع آوری و دفع پسماندهای ویژه پزشکی» گفت: برای تغییر رویکرد لازم است سازو کار تغییر، فراهم شود. زمانی می توانیم تغییر ایجاد کنیم که در ذهن مسوولان اجرایی تحول رخ دهد. نقطه نظرات خود را درباره حوزه خدمات شهری به شهردار تهران اعلام کردم و می خواهم که به آن توجه جدی شود.

وی با اشاره به انواع پسماند اظهار کرد: دو نوع پسماند عادی و ویژه وجود که ویژه شامل پزشکی،کشاورزی وصنعتی است.طبق قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۸۳،قانون گذار به خوبی مسوولیت پسماندهای مختلف را مشخص کرده است.بر اساس این قانون شهرداری ها مسوول جمع آوری،امحا،دفن و...زباله های عادی و مسوول پسماندهای ویژه، تولید کننده است.

نوری اضافه کرد: در این میان نقش شهرداری تهران تسهیل گری و حمل ودفن زباله ها ویژه بعد از عادی سازی در سلول های بهداشتی آن هم به طور موقت برای حفظ بهداشت عمومی است. قرار نیست هر اتفاقی که در شهر رخ می دهد مدیریت شهری پاسخگو باشد.شهرداری تهران مسوول بی خطر سازی زباله پزشکی نیست.

وی در ادامه با اشاره پیشنهاد ارسالی شهردار تهران در مورد دفع پسماندهای پزشکی گفت: این پیشنهاد فقط یک تبصره بود اما کمیسیون آن را به دو ماده و ۸تبصره تبدیل کرد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در ادامه این لایحه را قرائت کرد که به شرح زیر است:

نظر به اهمیت موضوع حفظ و ارتقاء بهداشت و سلامت عمومی آحاد مردم در قوانین و مقررات موضوعه کشور به ویژه الزامات قانون اساسی ایران در این خصوص و با عنایت به مفاد بندهای دوم (۲)، سوم (۳) و چهارم (۴) ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۷۳/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن و مفاد بندهای دوم (۲) و پانزدهم (۱۵) و تبصره چهارم ذیل بند دوم ماده پنجاه و پنجم (۵۵) قانون شهرداری و مفاد بند دوم از موضوع ماده یکم (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ و نیز مفاد بندهای دوم و سوم از جزء "ب" و جزء "ج" ماده دوم (۲) و مواد پنجم (۵)، هفتم (۷) و سیزدهم (۱۳) قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی و نیز مواد یازدهم (۱۱) و سی و ششم (۳۶) آیین نامه اجرایی قانون مذکور و در راستای تحقق مستندات قانونی صدرالذکر و ارتقاء امکان نظارت بر عملکرد واحدهای تولید کننده پسماندهای ویژه در محدوده شهر تهران از طریق اعمال سیاستهای بازدارنده و تشویقی مناسب با هماهنگی و همکاری کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط و همچنین استفاده از قابلیت مشارکتهای مردمی به ویژه نهادهای مدنی، محلی و تخصصی و با استناد به مفاد ماده ششصد و هشتاد و هشت (۶۸۸) قانون مجازات اسلامی، در صورتی که واحدهای تولیدکننده پسماند ویژه (بر اساس موضوع بندهای دوم، سوم ، چهارم و پنجم ذیل بخش "ب" از ماده دوم قانون مدیریت پسماندها) در انجام  تکالیف قانونی خود مبتنی بر تبدیل پسماندهای ویژه به پسماندهای بیخطر پزشکی تخلف ورزند و یا امکان بی خطرسازی را نداشته باشند، به منظور تلاش در جهت جلوگیری از آلودگی معابر و فضاهای عمومی به مواد خطرناک و غیربهداشتی مرتبط با پسماندهای یاد شده، شهرداری تهران موظف است گزارش و مستندات لازم را با قید مسئولیت دستگاههای اجرایی مسئول و ناظر بر واحدهای تولیدکننده ذیربط تهیه و به سازمان محیط زیست و مراجع قضایی مربوط اعلام و ارائه نماید.

ماده دوم:
نظر به اهمیت حفظ و ارتقاء بهداشت عمومی و سلامت شهروندان تهرانی، رعایت و توسعه استانداردهای زیست محیطی و همکاری با درمانی بهداشتی و بیمارستانی، شهرداری تهران (سازمان مدیریت پسماند) مجاز است در صورت تمایل واحدهای تولیدکننده پسماندهای ویژه (پزشکی، صنعتی و کشاورزی) با رعایت قوانین و مقررات موضوعه (با لحاظ این که عادیسازی، جمعآوری و حمل این گونه پسماندها بر عهده شهرداری تهران نمیباشد و صرفاً به صورت موقت و جهت حفظ بهداشت عمومی فضاها و معابرعمومی انجام میگردد) پسماندهای تولیدی آنها را توسط پیمانکاران واجد شرایط بخش خصوصی (تحت نظارت سازمان مدیریت پسماند) جمعآوری و حمل نماید. جمعآوری و حمل پسماندهای مزبور میبایست به صورت بستهبندی و با رعایت کامل شرایط بهداشتی و مطابق دستورالعملهای ابلاغی انجام گردد و به منظور جبران بخشی از هزینههای مترتبه (هزینههای اجباری به شهر و شهرداری) مصوبه "تعیین بهای خدمات و چگونگی اعمال  نظارت بر جمعآوری و دفع پسماندهای ویژه پزشکی، صنعتی و کشاورزی در شهر تهران" ابلاغی به شماره ۱۸۲۳۷/۱۰۰۳/۱۶۰ به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ و اصلاحیه های آن به شماره ابلاغیه های ۲۴۰۶۵/۱۸۳۹/۱۶۰ به تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ و ۸۸۷۶/۲۲۰۵/۱۶۰ به تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۹به شرح ذیل اصلاح می گردد:
۱ـ هزینه جمع آوری و حمل پسماندهای پزشکی خطرناک به ازای هر کیلو گرم مبلغ چهار هزار و چهارصد (۴۴۰۰) ریال
۲ـ هزینه جمع آوری و حمل پسماندهای پزشکی بیخطر شده به ازای هر کیلو گرم مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال.
۳ـ هزینه جمع آوری و حمل پسماندهای صنعتی و کشاورزی، مبلغ یک هزار و ششصد (۱۶۰۰) ریال.
۴ـ بابت دفن بهداشتی پسماندهای پزشکی در سلول دفن بهداشتی که باید مطابق دستورالعمل های مربوط انجام پذیرد، علاوه بر مبالغ مندرج در بندهای (۱ الی ۳)، مبلغ چهار هزار و هشتصد (۴۸۰۰) ریال به ازای هر کیلو گرم دفن بهداشتی برای پسماندهای مذکور محاسبه و دریافت شود.
۵ـ پس از استقرار سیستم زباله سوز مرکز ی توسط وزارت بهداشت، بخش خصوصی واجد شرایط و یا شهرداری تهران، هزینه امحاء پسماندهای ویژه با استفاده از روش زباله سوز، مبلغ هجده هزار (۱۸۰۰۰) ریال به ازای هر کیلو گرم تعیین میگردد. این مبلغ علاوه بر مبالغ مندرج در بندهای ۱ الی ۳ محاسبه و دریافت میشود.
تبصره ۱:
با عنایت به ماده سیزده (۱۳) قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳ و ماده یازده (۱۱) آیین نامه اجرایی آن مبنی بر ممنوعیت مخلوط کردن پسماندها پزشکی با سایر پسماندها و الزام جداسازی آنها در محل، در صورت مشاهده عدم تفکیک، شهرداری تهران (سازمان مدیریت پسماند) موظف است نسبت به تنظیم صورتجلسه و ارجاع آن به مراکز قضایی بر اساس این مصوبه اقدام نماید و کلیه پسماندهای مخلوط شده را به عنوان پسماند ویژه تلقی و هزینههای مربوطه را بر اساس ماده دوم این مصوبه محاسبه و اخذ نماید.
تبصره ۲:
شهرداری تهران (سازمان مدیریت پسماند) موظف است پس از تهیه و ارسال صورتحساب ماهیانه برای هر یک از مراکز مذکور نسبت به دریافت بهای خدمات پسماندهای موضوع ماده دوم این مصوبه اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت مبلغ صورت حساب ارسالی در موعد مقرر، وفق ماده هفتاد و هفتم (۷۷) قانون شهرداری ها مطالبات خود را پیگیری نماید.
تبصره ۳:
شهرداری تهران موظف است ضمن اعمال پیگیری در خصوص اجرای ماده ششم (۶) قانون مدیریت پسماندها و تبصره ذیل آن مبنی بر تکلیف سازمان صدا و سیما، سایر رسانهها و دستگاههای اجرایی ذیربط در اطلاعرسانی به شهروندان با هدف آگاهسازی عموم شهروندان از خطرات و اثرات سوء بهداشتی ناشی از عدم تفکیک پسماندهای ویژه از عادی به منظور جذب مشارکتهای اجتماعی و استفاده از قابلیتهای نظارتی مردم (به ویژه شورایاری محلات و سازمانهای مردم نهاد تخصصی ذیربط)، در صورت ارائه گزارش و مستندات لازم توسط شهروندان درخصوص انجام تخلف توسط واحدهای تولیدکننده پسماند ویژه، نسبت به تشکیل پرونده و اعمال پیگیری حقوقی از طریق مراجع ذیصلاح قانونی در جهت تحقق مفاد این مصوبه اقدام نماید.
تبصره ۴:
شهرداری تهران موظف است در جهت تحقق مفاد این مصوبه، اجرای قانون، ضوابط و مقررات مدیریت پسماند نسبت به فراهم آوردن شرایط تعلیم و آموزش نیروهای نظارتی خود در حوزه خدمات شهری به منظور قرار گرفتن در ردیف ضابطین قوه قضایی برابر ماده سی و ششم "آیین نامه اجرایی قانون مدیرت پسماندها" هماهنگی لازم را با مراجع ذیربط معمول نماید.
تبصره ۵:
شهرداری تهران موظف است در راستای اجرای بند "ط" مصوبه ساماندهی راهکارهای حقوقی و اجرایی برخورد با متخلفین بخش، دفع، حمل و امحاء غیرمجاز و نامناسب پسماندهای عادی در فضاها و معابر عمومی شهر تهران"  ـ تصویبی در پنجاه و پنجمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران ـ ابلاغی به شماره ۱۵۰۲۷/۹۷۳/۱۶۰ به تاریخ ۸۶/۹/۵ شورای اسلامی شهر تهران، هماهنگی های لازم با دستگاه اجرایی مسئول و ذی ربط با واحدهای تولیدکننده پسماندهای ویژه را به عمل آورد.
تبصره ۶:
شهرداری تهران موظف است در مرحله صدور پایان کار ساختمانی برای کلیه واحدهای تولید کننده پسماندهای ویژه اعم از پزشکی، صنعتی و کشاورزی به ویژه واحدهای تولیدکننده عمده، با همکاری وزارت بهداشت، درمان و  آموزش پزشکی از تأمین فضای کافی و مناسب جهت نگهداری موقت، تفکیک و بی خطرسازی پسماندهای پزشکی به ویژه به عنوان یکی از ضوابط فنی اطمینان حاصل نماید.
تبصره ۷:
شهرداری تهران موظف است گزارش اقدامات انجام گرفته درخصوص حسن اجرای این مصوبه را هر شش ماه (۶) یکبار به شورای اسلامی شهر تهران، ارائه نماید.
تبصره ۸:
به موجب این مصوبه کلیه مصوبات قبلی شورای اسلامی شهر تهران درخصوص مصوبات "تعیین بهای خدمات و چگونگی اعمال نظارت بر جمع آوری و دفن پسماندهای ویژه پزشکی، صنعتی و کشاورزی در شهر" از زمان ابلاغ ملغی و این مصوبه ملاک عمل می باشد.

کلید واژه :

پسماندهای عادی و عفونی بیمارستانی

،

پسماندهای عفونی بیمارستانی

،

پسماند عفونی بیمارستانی

،

پسماند عفونی

،

پسماند بیمارستانی

،

تهران

ثبت نظرات
captcha