جرئیات واکسن انستیتوپاستور برای مقابله با کرونا
پایگاه خبری محیط زیست ایران

جرئیات واکسن انستیتوپاستور برای مقابله با کرونا

رئیس انستیتو پاستور ایران با تاکید بر اینکه اثرگذاری واکسن های تولید شده هنوز ثابت نشده و هنوز هیچ کدام وارد تولید گسترده نشده اند که بتوانند حجم زیاد جمعیت را تأمین کنند، گفت: واکسن در دستور کار این انستیتو با استفاده از ژنوم ویروس کرونا است.
روشی برای التیام آفت های دهان
پایگاه خبری محیط زیست ایران

روشی برای التیام آفت های دهان

نتایج یک مطالعه نشان داد که استفاده از خمیر مخاط چسب حاوی عصاره چای سبز می تواند شدت درد و مدت زمان بهبودی زخم های آفتی دهان را کاهش دهد.